Verksamhetsplan 2022 - 2023

Nyckelfrågan är att göra samhällets äldre insatser tillgängliga för förbundets målgrupp- genom det svenska teckenspråket.

 • Ha ett nära samarbete med SDR i äldrefrågor
 • Kontinuerligt förbättra och hålla SDP:s hemsida uppdaterad
 • Utveckla informationsinsatser internet och externt
 • Revidera och modernisera SDP:s Normalstadgar
 • Följa upp inkomna motioner
 • Samarbeta med andra pensionärsorganisationer
 • Samverkan och utbyta erfarenheter med nordiska pensionärsorganisationer för teckenspråkiga döva och hörselskadade i form av konferenser, äldre möten och kulturella arrangemang
 • Tillsammans med SDR kartlägga Äldres behov att använda IT, DigiDöv  Ett projekt är på gång under tre år
 • Informera och påverka för att få fler äldre vägledare i Sverige
 • Påverka regioner att ge döva som drabbas av ögonsjukdom förtur till läkare
 • Undersökning om palliativa vården
 • Arbeta för att motverka åldersdiskriminering. Synliggöra äldre dövas kunskaper och erfarenheter


Övrigt under 2021-2023

 • Hålla 3-4 styrelsemöten per år
 • Delta i SDR:s förbundsmöte 2022 och 2023
 • Delta i SDR:s styrelsemöte
 • Arrangera och /eller delta i Nordisk pensionärsträff/möte
 • Delta i och informera om SDP på Dövas Dag
 • Delta i Dövas Pensionärsdagar
 • Besöka SDP:s lokala pensionärsföreningar/sektioner
 • Delta i SDR:s olika referensgrupper/styrgrupper